Mikroproducerad el

Mikroproducerad el är ett viktigt inslag i utbudet av produktionstekniker. Genom att producera egen el med exempelvis solcellspaneler eller vindkraftverk minskar du din elräkning och bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.
Med mikroproduktion eller egen förnyelsebar småskalig elproduktion, menas en produktionsanläggning med en toppeffekt på högst 255 kW.

 Så gör du för att sälja din överskottsel​ 

Du har ett inmatningsabonnemang hos oss
Du måste vara fast ansluten till elnätet
Du producerar förnybar el
 Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Mer information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket.

 
Avtalets omfattning
Jämtkraft AB, 556006–6064, åtar sig balansansvaret för producentens elleverans till Årsunda Eldistribution AB från producentens elproduktionsanläggning i enlighet med Svenska Kraftnäts regler. Avtalet omfattar överskottsproduktion av el från part som har installerat en solcellsanläggning för eget bruk (producent) och gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el. Ändringar i villkoren skall aviseras minst 60 dagar innan förändringen.   I de fall parternas mellanhavanden inte regleras i detta avtal, gäller branschens gällande Allmänna avtalsvillkor, för närvarande med beteckningen EL2012N för Näringsidkare och Juridiska personer och EL2012K för Konsumenter. Dessa finns att beställas hos Årsunda Eldistribution AB.
 
Avtalets giltighetstid och uppsägning
Avtalet löper ett år i taget, om inte producenten säger upp avtalet senast 30 dagar innan nytt avtalsår startar, det vill säga från avtalets signerande och ett år framåt. I det fall då producenten inte iakttagit avtalad uppsägningstid tillkommer en administrativ brytavgift på 450 kr att tas ut. Vid uppsägning utbetalas eventuellt upparbetat lager kWh till producenten till ett pris som motsvarar schablonvärdet på spotpriset under lagringsperioden enligt SKM’s el terminsmarknad.
 
Energivolym
Avtalad gäller för producentens hela överskottsvolym som är angiven i avtalet. Producenten ansvarar för att avtalad energivolym motsvarar prognostiserad volym för kommande 12 månader. Om producentens faktiska överskottsvolym avviker från avtalad överskottsvolym med mer än 1000 kWh under avtalsåret har Årsunda Eldistribution AB rätt att justera delen med en högre rörlig avgift efter att ha informerat producenten.
 
Prissättning
Årsunda Eldistribution AB har rätt att justera den rörliga avgiften inför varje nytt avtalsår och är då skyldiga att informera producenten senast 60 dagar innan prisändringen träder i kraft.
 
Avgifter och skatter
Om Årsunda Eldistribution AB:s kostnader förändras, exempelvis genom tillkommande eller förändrad skatt eller avgift skall angiven skatt eller avgift i motsvarande grad förändras i avtalet, från samma tidpunkt som förändringen trätt i kraft. Sådana förändringar meddelas producenten normalt inom en månad efter det att kännedom om avgiftsförändringen erhållits av Jämtkraft. Producenten är betalningsansvarig för energiskatt och moms enligt vid var tid gällande regler och föreskrifter från myndigheter. Skatt på lagrad energivolym erläggs när den lagrade volymen tas i bruk.
 
Producentens åtaganden
Producenten förbinder sig att leverera den totala överskottsproduktionen som matas in från producentens inmatningspunkt under perioden till Årsunda Eldistribution AB. Producenten av producerad el enligt detta avtal förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elleveransavtal med Årsunda Eldistribution AB för förbrukningsanläggningen på samma anläggningsadress. Detta medför att avtal med Årsunda Eldistribution AB om leverans av el till förbrukningsanläggningen ska anses ha en bindningstid som minst motsvarar samma period som detta produktionsavtal med ett års avtalsförlängning åt gången. Detta oavsett vilken bindningstid/uppsägningstid som anges i innevarande elleveransavtal till förbrukningsanläggningen. Producenten åtar sig att teckna separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät producenten är ansluten till, samt svarar för alla kostnader som är hänförliga till detta.
 
Årsunda Eldistribution AB:s åtaganden
Årsunda Eldistribution AB förbinder sig att köpa den överskottsproduktion som matas in från producentens inmatningspunkt under avtalsperioden enligt gällande marknadspris, som bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna kalendermånadens timvisa el spotpris från Nord Pool. Till priset tillkommer en avgift per kWh som inkluderar balanskostnad, Svk avgifter specificerad under avtalspunkten Elpris på föregående sida.
 
Årsunda Eldistribution AB svarar för att anmälning sker till producentens elnätsföretag om att Årsunda Eldistribution AB ska lagra och betala ut producentens överskottsproduktion i producentens inmatningspunkt samt att Jämtkraft åtagit sig balansansvaret för denna. Mätning av producentens inmatning av överskottsproduktion, samt förbrukning, skall ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät producenten är ansluten till.
 
Utbetalning
För eventuell överskottsproduktion av el krediteras producenten utifrån det beräknade elpriset för levererad el. Fakturan baseras på de mätvärden avseende leverans av el som redovisas av nätägaren till vilkens nätinmatning sker. Utbetalningar görs månadsvis. Utbetalningar för elcertifikat görs kvartalsvis och priserna beräknas utifrån aktuellt månadsmedelpris på spotmarknaden, enligt SKM’s notering Monthly average price, i upparbetad period. Gräns för utbetalningar är 300 kr. Om beloppet är lägre ackumuleras utbetalningen på nästkommande faktura till dess att beloppet kommer upp i 300 kr. Beloppet utbetalas senast 30 dagar efter faktureringsdatum.